قسمت عکسها

یکی دیگر از فعالیت های بنده عکاسی در طبقه بندی های مختلفه.

عکاسی هنری، فتومونتاژ ، عکاسی تبلیغاتی و ... بخشی از تجربیات اخیرم بوده . بر روی هر عکس که کلیک کنید می توانید اطلاعات بیشتری دریافت کنید.